Domov / PZS

PZS

Zaistíme prevenciu, bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečiť zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov.


Cenová ponuka

Pracovná zdravotná služba

Jednou zo základných úloh pracovnej zdravotnej služby je pomenovanie a minimalizovanie rizík a faktorov vedúcich k vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia. Tieto môžu vzniknúť vplyvom pracovných podmienok, prostredia alebo pracovných postupov.

Vďaka vysokej odbornosti a kvality služieb dlhodobo poskytujeme komplexný prístup k prevencii chorôb z povolania a pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s prihliadnutím na zdravotnú a pracovnú spôsobilosť zamestnancov. Pre zamestnávateľov sme odborným partnerov, ktorý dokonale pozná legislatívne zázemie v oblasti, v ktorej pôsobí, a zároveň zabezpečí pre zamestnancov danej spoločnosti preventívnu zdravotnú starostlivosť.

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje zamestnancom nielen dohľad nad pracovnými podmienkami, ale aj celý rad služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie. Aktívny prístup zamestnávateľa navyše výrazne prispieva k dobrému zdravotnému stavu zamestnanca. Cieľom pracovnej zdravotnej služby je udržať nielen práceschopnosť, ale aj zdravotné predpoklady zamestnancov na vysokú pracovnú výkonnosť a to počas celého ich pracovného života.

Metódy pracovnej zdravotnej služby, ktoré využívame a ponúkame:

 • dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami zamestnancov v spoločnosti,
 • analýzy škodlivých vplyvov práce a pracovného prostredia,
 • hodnotenie rizík na jednotlivých pracoviskách a návrh prevádzkových poriadkov,
 • školenia zamestnancov,
 • dohľad nad zdravotným stavom zamestnancov,
 • cielené lekárske preventívne prehliadky súvisiace s výkonom práce (vstupné, periodické, mimoriadne, výstupné),
 • komplexný manažment LPP prostredníctvom webového portálu dostupný online pre zamestnávateľa (vedenie evidencie platnosti LPP, upozorňovanie na končiace platnosti LPP, výzvy na účasť na LPP, hromadné vyplnenie a tlač potrebných tlačív, exporty, história LPP, atď.),
 • špeciálne metódy starostlivosti o zdravie manažérov,
 • návrh cielených preventívnych opatrení, ako aj realizácia zdravotníckej prevencie,
 • výučba a výcvik laickej prvej pomoci na pracovisku, návrh organizácie systému prvej pomoci na pracovisku,
 • skríningové programy zamerané na vyhľadávanie zdravotných rizikových faktorov na pracoviskách a špeciálne vyhľadávacie programy zamerané na poškodenia zdravia z práce,
 • zdravotný coaching – vypracovanie individuálneho zdravotného profilu a odhalenie zdravotných rizík s individuálnym plánom kontrolných opatrení a monitorovania ukazovateľov zameraných na upevnenie zdravia a prevenciu chorôb pre vybrané skupiny zamestnancov.
 
OCHRANA SÚKROMIA: Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Tu nájdete všetky kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov. Venujte im, prosím, pozornosť skôr, ako uvediete akékoľvek svoje osobné údaje. 

Cenová ponuka

@